Over dit verslag

Beleid

Wij willen aan onze stakeholders zo transparant mogelijk verantwoording afleggen over de economische en maatschappelijke waarde die we creëren. Daarom rapporteren wij in dit verslag over hoe Corporate Social Responsibility (CSR) een geïntegreerd onderdeel is van onze bedrijfscultuur en processen.

Bij het jaarverslag volgen wij de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de EU-richtlijn (2014/95/EU) over het rapporteren van niet-financiële informatie en het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met GRI Standards: Kernachtige (Core) optie. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij het Integrated Reporting Framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC), de Corporate Governance Code, de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en toetsen we de transparantie van ons verslag aan de hand van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Scope en afbakening van het jaarverslag
De scope van het jaarverslag betreft de activiteiten van het Havenbedrijf Rotterdam. De materialiteitsanalyse voor het jaarverslag baseren wij ook op de activiteiten van het Havenbedrijf Rotterdam, exclusief de deelnemingen. Dit betekent concreet dat wij in dit verslag niet rapporteren over maatschappelijke onderwerpen die spelen in de landen waar deze deelnemingen zijn gevestigd. Het Havenbedrijf Rotterdam is vrijgesteld om deelnemingen te consolideren vanwege hun beperkte omvang.

Opbouw
Onze ondernemingsstrategie bepaalt de opbouw van dit verslag. Hiermee komen ook de materiële onderwerpen aan bod die van belang zijn voor onze stakeholders én voor onze waardecreatie. De materialiteit van de thema’s bepalen we door middel van een analyse, waarvan we de uitkomsten samenvatten in een materialiteitsmatrix. Deze matrix geeft de thema's weer die voor onze stakeholders en voor de waardecreatie van het Havenbedrijf Rotterdam het meest van belang zijn. Over de meest materiële onderwerpen rapporteren wij uitgebreid in het hoofdstuk ‘Beleid en resultaten’.

Onderstaande tabel geeft de structuur van het verslag en de samenhang tussen de ondernemingsstrategie, de materiële thema's en de Sustainable Development Goals (SDG's) weer.

Lees hier meer over ons verslaggevingsbeleid, het proces en de uitkomsten van de materialiteitsanalyse en de uitgebreide versie van de samenhangtabel.