Toelichting bij de KPI's

Energietransitie

Voortgang investeringsbeslissingen en energie-infrastructuur
Voortgang op mijlpalen, zoals financiële investeringsbeslissingen, voor projecten binnen het programma Energietransitie. Projecten binnen de scope van deze KPI zijn: Waste-to-Chemicals, Warmte koppeling industriële partij, Additionale Warmteleiding Gasunie, CCUS, North Sea Wind Power Hub, Stoomcluster Botlek en Biorefinery.

Vanwege de complexiteit en diversiteit van de projecten is gekozen om voortgang kwalitatief te meten door middel van een stoplicht. Rood: geen voortgang geboekt. Oranje: voortgang geboekt, maar de gestelde mijlpaal nog niet bereikt. Groen: Investeringsbeslissing genomen voor het merendeel van projecten binnen de scope. Projecten binnen de scope hebben dezelfde weging, maar de mogelijke impact op CO2-emissies kan verschillen.

Deze KPI meten we per kwartaal.

Lees hier meer over Energietransitie.

Veiligheid haven en Havenbedrijf

Aantal major incidents nautisch
Een major incident is een significant scheepsongeval waarbij er: één of meer betrokken schepen verloren zijn gegaan, afgezien van zeer kleine vaartuigen, zoals sloepen of jachten voor zover de schade beperkt blijft tot materiële schade en/of; één of meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen en/of; sprake is van grote financiële schade (schade minimaal één miljoen euro) en/of; ernstige schade aan het milieu is ontstaan, waaronder we langdurige schade aan het ecosysteem en/of directe ernstige schade voor de volksgezondheid verstaan, vervuiling die niet met eigen middelen is op te ruimen, mede afgemeten aan (inter-) nationale media aandacht en opschaling tot regionaal of landelijk niveau en/of; sprake is van een algehele stremming van de haven langer dan 24 uur of een stremming van essentiële delen van de haven (over land en/of water) voor langer dan 48 uur en/of; sprake is van langdurige negatieve imagoschade.

Voorvallen (waaronder morsingen en scheepsongevallen) worden geconstateerd door de verkeersbegeleiding op vaartuigen. Deze worden geregistreerd in HaMIS en gekoppeld aan de scheepsinformatie (identificatie, positie, lading). Op basis van de registratie van de gevolgen bepaalt het systeem de classificatie van het incident.

Deze KPI meten we per kwartaal.

Digitalisering

Aantal pilots/proofs of concept met users
Het aantal pilots met betrekking tot digitaliseren dat bij Digital Business Solutions (DBS) wordt uitgevoerd. De definitie van een pilot is in samenwerking met de klant het bouwen van een opportunity in fase 0: de piloting en business modelling fase. In deze fase worden opportunities gevalideerd door middel van een business model canvas, een concept businesscase, een minimal market product definition, een concept go-to-market delivery en een support plan.

Aantal pilots naar productfase
Het aantal pilots met betrekking tot digitalisering dat wordt doorgezet naar de product (ontwikkel) fase. Deze pilots worden uitgevoerd bij DBS. Een pilot gaat naar de productfase als na de pilot besloten wordt het product door te ontwikkelen.

Deze KPI's meten we per kwartaal.

Ontwikkeling van nieuwe markten (Diversificatie)

Uitgegeven terreinen nieuwe markten (ha)
Investeringsbeslissingen die hebben geleid tot het aantal uitgegeven hectaren voor nieuwe markten. Nieuwe markten worden door het Havenbedrijf Rotterdam gedefinieerd als ketens waarin hij nog niet actief was op het moment van het opstellen van de ondernemingsstrategie (in 2015).

Deze KPI meten we per kwartaal.

Goed werkgeverschap

% Betrokken en bevlogen medewerkers
Bevlogen medewerkers hebben hart voor het werk dat ze doen (het “I love my job” effect). Het werk levert ze energie op en ze dragen graag bij in en door hun werk. Zij zetten zich in om hun werk en zichzelf te verbeteren. Betrokken medewerkers hebben hart voor de organisatie (het “I love my company” effect). Ze vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen en dragen graag bij om de organisatie te verbeteren. Medewerkers die op beide indicatoren boven een 4 scoren worden meegenomen in de indicator.

Het medewerkeronderzoek vindt twee keer per jaar verplicht plaats en nog eens twee keer per jaar vrijwillig.

Kwaliteit scheepvaart afwikkeling

Safety and Environmental Index (SEI)
De Safety and Environmental Index meet de mate van naleving van de (zee)scheepvaartregels op het gebied van veiligheid en milieu. Dat gebeurt op basis van de bevindingen tijdens inspecties aan boord van schepen en de systematische controle van de mate waarin rederijen en agenturen hun wettelijke administratieve meldplichten naleven. De meetgebieden waaruit de SEI is opgebouwd, zijn transportveiligheid, haven-milieuveiligheid, maritieme milieuveiligheid en het kwaliteitsniveau van meldingen gevaarlijke stoffen. Tijdens de inspecties worden, aan de hand van wet en regelgeving, operationele instructies en inspectors judgement bijzonderheden vastgelegd bij het betreffende schip in HaMIS op een inspectiechecklist. Met deze ruwe inspectiedata, inclusief herinspecties, wordt vervolgens de SEI berekend.

Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd.

Nautische Safety Index (NSI)
De NSI is een indicator die de verkeersveiligheid in de Rotterdamse haven uitdrukt in een cijfer. Hierbij worden de significante scheepsongevallen en daadwerkelijke aanvaringen afgezet tegen het aantal scheepsbezoeken. Een nautisch ongeval wordt beschouwd als significant indien één of meer van de volgende factoren voorkomen: dodelijke of zwaargewonde slachtoffers, grote vaarweg-, scheeps-, lading- of milieuschade of als er een volledige stremming is geweest van één uur of meer. Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd. Elk ongeval wordt geclassificeerd naar ernst. De definities die worden gevolgd, stammen uit de ‘Code for the investigation of Marine Casualties and Incidents IMO RESOLUTION A.849(20) aangenomen op 27 November 1997’.

Iedere maand berekenen we een score over de ongevallen en voorvallen van de laatste twaalf maanden. Dit om mogelijke seizoensinvloeden te elimineren. De categorisering van de ongevallen wordt getoetst door een commissie met hierin ook twee externe adviseurs.

Kennis en innovatie

Aantal nieuw gevestigde start-ups
Het aantal nieuwe start-ups dat zich gevestigd heeft in Nederland na het doorlopen van het programma van PortXL.

Deze doelstelling meten we één keer per jaar op basis van het aantal start-ups dat het PortXL programma doorloopt.