5.2 Winst-en-verliesrekening

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2018   2017  
Netto-omzet 11 676.169   681.216  
Overige bedrijfsopbrengsten 11 31.077   30.911  
Som der bedrijfsopbrengsten     707.246   712.127
Lonen, salarissen en sociale lasten 12 -109.256   -110.665  
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 -146.322   -147.855  
Overige bedrijfslasten 13 -158.584   -150.394  
Som der bedrijfslasten     -414.162   -408.904
Bedrijfsresultaat     293.084  

303.223

Financiële baten en lasten 15   -43.834   -61.816
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     249.250   241.407
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 16   961.178   -60.352
Resultaat deelnemingen 17   4.895   5.926
Resultaat      1.215.323   186.981