Voorstel winstbestemming - onder voorbehoud

Het resultaat na belastingen 2018 bedraagt 1,2 miljard euro. Dit is verwerkt als ‘Te bestemmen resultaat’, als onderdeel van het eigen vermogen. Het resultaat 2018 is inclusief een latente belastingvordering van 959 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen is 254,1 miljoen euro. Conform het bepaalde in de Investeringsovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst, de Kapitaalovereenkomst 2009 en de Vaststellingsovereenkomst wordt voorgesteld over te gaan tot de volgende dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam en de Staat der Nederlanden.

Open for viewing

Omschrijving 2018
Dividenduitkering gemeente Rotterdam 52,9
Dividenduitkering Staat der Nederlanden 21,8
Extra dividend gemeente Rotterdam  15,4
Extra dividend Staat der Nederlanden 6,4
TOTAAL 96,5
(Bedragen x  € 1 miljoen)  

Het extra dividend betreft de in 2012 gemaakte afspraak om de extra winstuitkering eerder uit te keren. Zie hiervoor ook de laatste alinea van toelichting 26 ‘Statutaire regeling winstbestemming’.

Het restant van het nettoresultaat uit 2018 (1,1 miljard euro) zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Er is gedurende het boekjaar 2018 geen interim-dividend uitgekeerd.