Som der bedrijfsopbrengsten

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  2018 2017
Netto-omzet    
Zeehavengeld 288.071 289.563
Binnenhavengeld 14.332 14.370
Inkomsten uit contracten 373.766 377.283
Totaal netto-omzet 676.169 681.216
Overige bedrijfsopbrengsten 31.077 30.911
TOTAAL 707.246 712.127

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2017 gedaald door een toename van de verstrekte kortingen. De goederenoverslag is licht gestegen met 0,3%. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn gedaald door de verwerking van een nagekomen opbrengst in 2017 inzake een prijsherziening met terugwerkende kracht.
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit opbrengsten voor het gebruik van boeien, palen en openbare kades, opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de ontvangen bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem.