Overige bedrijfslasten

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  2018 2017
Exploitatielasten 155.042 141.451
Overige bedrijfskosten 3.542 8.943
TOTAAL 158.584 150.394

In de post exploitatielasten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie, acquisitie- en accountmanagement en interne bedrijfsvoering opgenomen.
De overige bedrijfskosten zijn met name toegenomen door een toename van activiteiten op de twee strategische prioriteiten energietransitie en digitalisering.