Lonen, salarissen en sociale lasten

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  2018 2017
Lonen en salarissen 91.224 85.387
Pensioenlasten/ voormalig personeel 13.171 20.461
Overige sociale lasten 11.982 10.574
Activering personeelslasten -8.945 -7.287
Overige personeelslasten 1.824 1.520
TOTAAL 109.256 110.655

Personeelskosten van medewerkers die voornamelijk aan investeringsprojecten werken, worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is 8,9 miljoen euro (2017: 7,3 miljoen euro) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.

De lonen en salarissen zijn gestegen als gevolg van (reguliere) salarisverhogingen en een toename van het gemiddeld aantal FTE (+51 FTE). De post pensioenlasten/ voormalig personeel is gedaald vanwege een dotatie aan de voorziening personeelsregelingen van 4,5 miljoen euro in 2017, als gevolg van een herberekening van de voorziening voor vervroegde uittreding.