Financiële baten en lasten

Open for viewing

  2018 2017
Rentebaten langlopende vorderingen 270 341
Overige rentebaten 2.417 982
Totaal financiële baten 2.687 1.323
     
Rentelasten financieringen 47.591 62.451
Rentelasten - calculatorisch 961 854
Geactiveerde rente over materiële vaste activa - in aanbouw                                                              -3.648 -2.435
Overige rentelasten 1.617 2.269
Totaal financiële lasten 46.521 63.139
     
TOTAAL 43.834 61.816
(Bedragen x € 1.000)    

De rentelast financiering zijn ten opzichte van 2017 afgenomen door de vervroegde aflossing van de leningen aan de gemeente Rotterdam in 2017 waarvoor een boeterente is betaald van 9,0 miljoen euro.

De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2018 is 1,82% (2017: 2,01%).