Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen wordt vanaf 1 januari 2018 bekleed door mevrouw Maes. In 2018 zijn er twee mutaties binnen de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam geweest; de heer Sondag heeft per 31 mei 2018 afscheid genomen en per 1 september 2018 is de heer van Benten toegetreden tot de Raad van Commissarissen.
Mevrouw Thijssen heeft vanaf 1 september 2018 het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie overgenomen van de heer Sondag. Mevrouw Maes heeft heel 2018 deel uitgemaakt van de remuneratiecommissie. De Auditcommissie bestond in 2018 uit de heer Frohn (voorzitter), mevrouw Thijssen, de heer Sondag (tot 31 mei 2018) en de heer van Benten (vanaf 1 september 2018). Het Havenbedrijf Rotterdam streeft ernaar om een Raad van Commissarissen te hebben met vijf leden. Er staat thans een vacature open die naar verwachting begin 2019 zal worden ingevuld.

Commissarissen

De bezoldiging aan commissarissen is als volgt:

Open for viewing

   Aanvang termijn     Einde termijn                   2018               2017
M.H. (Miriam) Maes 01-01-2016 31-12-2019 37.524 33.935
Drs. R. (Robert) Frohn 01-01-2012 31-12-2019 32.163 31.530
Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen 01-09-2017 31-08-2021 33.959 10.562
Mr. L.M. (Ruud) Sondag 01-04-2017 31-05-2018 15.557 22.815
Drs. W.F. (Wouter) van Benten 01-09-2018 31-08-2022 10.774 -
R.P.M. (Rutger) van Slobbe 01-01-2006 31-12-2017 - 36.784
Ir. J.M. (Mel) Kroon MBA 22-06-2005 31-05-2017 - 14.161
TOTAAL     129.977 149.787
(Bedragen x € 1)        

De aandeelhouders hebben in 2017 besloten dat de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks verhoogd mag worden met een percentage dat gelijk is aan de structurele cao-loonontwikkeling van het Havenbedrijf Rotterdam. Voor het jaar 2018 is er een verhoging van 1% per halfjaar vastgesteld.

Voor 2018 bedraagt de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen 32.163 euro. Voor de leden bedraagt de bezoldiging 26.803 euro. Daarnaast wordt aan commissarissen die zitting hebben in de Auditcommissie of de Remuneratiecommissie een vergoeding verstrekt van 5.361 euro per jaar.

Bestuurders

De Algemene directie van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat eind 2018 uit de volgende bestuurders:
Drs. A.S. (Allard) Castelein - President Directeur (CEO)
Ing. R. (Ronald) Paul - Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO)
Ir. P.R.J.M. (Paul) Smits CMA CTP - Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO)

De heer Smits verlaat na afloop van zijn benoemingstermijn (31-5-2019) het Havenbedrijf Rotterdam.

Beloningsbeleid bestuurders

Op 21 maart 2016 zijn de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen overeengekomen om het beloningsbeleid van de Algemene directie aan te passen. De variabele beloning is per 1 januari 2016 gemaximeerd op 20%. Tot 2016 was dit maximum 35%. De Raad van Commissarissen handelt binnen de kaders van dit beloningsbeleid.

Basissalaris 2018

In 2018 zijn onderstaande basissalarissen toegekend. De (vaste) basissalarissen van de leden van de Algemene directie zijn conform het beloningsbeleid in 2018 verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de in de cao afgesproken structurele loonontwikkeling (1% per halfjaar). De basissalarissen zijn inclusief vakantiegeld.

Open for viewing

 

  Aanvang termijn    Einde termijn 2018 2017
A.S. Castelein 1-1-2014     31-12-2021    396.965 389.135
P.R.J.M. Smits 1-6-2011     31-5-2019 317.100 310.855
R. Paul 1-9-2012 31-8-2020 317.100 310.855
TOTAAL     1.031.165 1.010.845
(Bedragen x € 1)        

Variabel inkomen

In het beloningsbeleid is opgenomen dat het variabel deel gekoppeld is aan vooraf door de Raad van Commissarissen vastgestelde prestatiedoelen die voor ca. 40% gerelateerd zijn aan publieke/ maatschappelijke targets. De variabele beloning in 2018 bedraagt maximaal 20% van het geldende basissalaris en is volledig gerelateerd aan jaarlijkse doelstellingen. Over het variabele inkomen wordt geen pensioen opgebouwd. De Raad van Commissarissen heeft de discretionaire bevoegdheid om het variabele inkomen in bepaalde gevallen bij te stellen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen een ‘clawback’ clausule voor reeds toegekende variabele beloningen.

Doelstellingen 2018

De doelstellingen voor 2018 hebben voor 40% een publiek/maatschappelijk karakter, namelijk de voortgang op de realisatie van energie-infrastructuur en het stimuleren van innovatie door het creëren van uitstekende vestigingslocaties. De overige doelstellingen hebben betrekking op de voortgang op het gebied van digitalisering, wendbare organisatie / duurzame inzetbaarheid en het operationeel resultaat.
Onderstaande toekenningen zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen op basis van de mate waarin de doelstellingen zijn gehaald. De bedragen 2018 worden in 2019 uitgekeerd.

Open for viewing

  2018 Score 2017 Score Verschil
A.S. Castelein 63.514 80,00% 71.990 92,50% -11,8%
P.R.J.M. Smits 50.736 80,00% 57.508 92,50% -11,8%
R. Paul 50.736 80,00%

57.508

92,50% -11,8%
TOTAAL 164.986  

187.006

   
(Bedragen x € 1)          

De dalingen ten opzichte van 2017 worden veroorzaakt door een combinatie in 2018 van een hogere grondslag (basissalaris) in 2018 en een lager realisatiepercentage.

Pensioenskosten, sociale lasten en overige emolumenten

De leden van de Algemene directie zijn deelnemer van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De pensioenregeling van de bestuurders is gelijk aan de regeling voor de cao-werknemers van het Havenbedrijf Rotterdam. De ABP-regeling is gebaseerd op het middelloonstelsel.
Aangezien het per 1 januari 2015 niet meer is toegestaan om pensioenaanspraken op te bouwen over het pensioengevend inkomen boven een jaarlijks vastgestelde opbouwgrens, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een compensatieregeling pensioenen ingericht voor werknemers die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam hadden. Het maximum pensioengevend inkomen waarover fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd is per 1 januari 2018 105.075 euro. Werknemers met een pensioengevend inkomen hoger dan 105.075 euro ontvangen over het pensioengevend inkomen hoger dan 105.075 euro een netto beschikbare premie van de werkgever. Het uitgangspunt van de compensatiemaatregel is een vergoeding voor het gemis aan pensioenopbouw en risicodekking nabestaanden zodanig dat voor het Havenbedrijf Rotterdam sprake is van kostenneutraliteit. De hoogte van de beschikbare premie wordt gebaseerd op een fiscaal geaccordeerde leeftijdsafhankelijke (bruto) fiscale premiestaffel en de werkgeverspremie van het ABP. De netto werkgeversbijdrage wordt gebruteerd. De regeling voor de directieleden is gelijk aan de regeling voor overige medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam.
In onderstaande tabel staan de kosten vermeld die gemoeid waren met de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie en de compensatieregeling. De stijging van de werkgeversbijdrage pensioenkosten wordt veroorzaakt door een hoger premiepercentage en een verhoging van het maximum pensioengevend inkomen waarover fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd.
De kosten voor de compensatieregeling pensioenen is enerzijds gedaald door een daling van het pensioengevend inkomen in 2018 ten opzichte van 2017 en anderzijds gestegen als gevolg van hogere premiepercentages.
De door de werkgever betaalde premies voor sociale verzekeringen zijn afzonderlijk genoemd. Bij de overige emolumenten zijn onder andere naast de vaste onkostenvergoeding, de (mede) voor privégebruik terbeschikkingstelling van een auto verantwoord.

Open for viewing

(Bedragen x €1)      
    2018 2017
A.S. Castelein Pensioenkosten 26.546  26.112
  Compensatieregeling pensioenen 55.592  51.607
  Sociale lasten 10.486  9.666
  Overige emolumenten 18.566  19.638
P.R.J.M. Smits Pensioenkosten 24.149  24.002
  Compensatieregeling pensioenen 34.347  34.956
  Sociale lasten 10.486  9.666
  Overige emolumenten 13.852  13.686
R. Paul Pensioenkosten 24.149  23.575
  Compensatieregeling pensioenen 37.757  37.918
  Sociale lasten 10.486  9.666
  Overige emolumenten 17.383  17.182
 TOTAAL   283.799  277.674

Beëindigingsvergoeding

Paul Smits verlaat na twee perioden het Havenbedrijf. Met de heer Smits is een contractuele beëindigingsvergoeding van zes maandsalarissen overeengekomen (159.340 euro). Indien er voor beëindigingsdatum een structurele verhoging van het maandsalaris van toepassing is, dan zal de vergoeding daarop aangepast worden. De uitbetaling van de vergoeding zal in 2019 plaatsvinden.

Totale bezoldiging bestuurders

De totale bezoldiging per bestuurder omvat het basissalaris, variabel inkomen, pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten.

Open for viewing

(Bedragen x  €1)      
            2018 2017 Verschil
 A.S. Castelein                                                                 
 Basissalaris 396.965 389.135 2,0%
 Variabel inkomen korte termijn 63.514 71.990 -11,8%
 Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten 111.190 107.023 3,9%
 TOTAAL 571.669 568.148 0,6%
        
 P.R.J.M. Smits      
 Basissalaris 317.100 310.855 2,0%
 Variabel inkomen korte termijn 50.736 57.508 -11,8%
 Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten 82.834 82.310 0,6%
 Beeindigingsvergoeding 159.340 - 100,0%
TOTAAL 610.010 450.673 35,4%
        
 R. Paul      
 Basissalaris 317.100 310.855 2,0%
 Variabel inkomen korte termijn 50.736 57.508 -11,8%
 Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten 89.775 88.341 1,6%
TOTAAL 457.611  456.704 0,2%

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders afgesloten.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de Algemene directie of commissarissen verstrekt door het Havenbedrijf Rotterdam.

Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid; aanvaarding van nevenfuncties vereist expliciete goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Beloningsverhouding

Het Havenbedrijf Rotterdam hecht waarde aan open en transparante informatie over haar beloningsbeleid. Om inzicht te geven in de verhouding van de beloning van onze CEO en de beloning van de overige medewerkers hebben wij de GRI Standards (Disclosure 102-38) als uitgangspunt genomen. De beloningsverhouding geeft de ratio tussen de totale bezoldiging van de hoogst betaalde medewerker en de mediaan van de totale bezoldiging van alle overige medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam.

De berekening van de jaarlijkse bezoldiging is gebaseerd op de componenten vaste beloning, variabele beloning en pensioenkosten. Voor het vaststellen van de mediaan voor alle medewerkers (exclusief de CEO) is de bezoldiging voor parttime medewerkers omgerekend naar voltijd equivalenten. In 2018 was de ratio 6,2 (2017: 6,3).