Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering

Met ingang van 1 januari 2017 is het Havenbedrijf Rotterdam onderworpen aan vennootschapsbelasting. Het Havenbedrijf Rotterdam startte bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een procedure om bezwaar te maken tegen het ongelijke speelveld. Met haar arrest van 31 mei 2018 heeft het Gerecht het beroep tegen het besluit van de Europese Commissie van 21 januari 2016 verworpen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten om niet tegen het arrest in beroep te gaan.

Parallel aan de beroepsprocedure is diverse keren overleg gevoerd met de Belastingdienst over de totstandkoming van de fiscale openingsbalans. Inmiddels is met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale openingsbalans en zijn de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die in september 2018 door het Havenbedrijf Rotterdam is ondertekend.

Latente belastingen

Volgens de fiscale openingsbalans in de vaststellingsovereenkomst bestaat een totaal verschil van
4,9 miljard euro tussen het fiscale vermogen per 1 januari 2017 van 7,5 miljard euro en het commerciële vermogen per die datum van 2,6 miljard euro. Omdat de waarderingsverschillen met betrekking tot activa en passiva per 31 december 2018 nog aanwezig zijn, dient op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving een latente belastingvordering te worden gevormd voor het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde. Jaarlijks wordt voor fiscale doeleinden een hogere afschrijvingslast geboekt wat leidt tot een vermindering van de te betalen (‘acute’) vennootschapsbelasting.

Een latente belastingvordering (actieve belastinglatentie) dient te worden verantwoord ten gunste van de winst-en-verliesrekening over 2018, voor zover het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn, waarmee de verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Dit heeft geleid tot een eenmalige bate in 2018 van 1,2 miljard euro. De bate betreft de verschillen in de waarde van activa en passiva volgens de fiscale balans (waardering tegen de waarde in het economisch verkeer) per 1 januari 2017 en de commerciële balans.
Op basis van het belastingplan 2019, dat op 18 december 2018 is geformaliseerd, zal het tarief voor de vennootschapsbelasting in 2020 dalen naar 22,55% en in 2021 naar 20,5%. De latentie is daarom per einde jaar aangepast op deze trapsgewijze tariefsverlaging met - 200,3 miljoen euro.
De vrijval in 2018 over de jaren 2017 en 2018 bedraagt - 63,9 miljoen euro. Per saldo resteert per eind 2018 een latente belastingvordering van 959,0 miljoen euro.

Open for viewing

Vrijval belastinglatentie 1 jaar 1 - 5 jaar 5 - 10 jaar > 10 jaar Totaal
  31.938 107.511 130.944 688.594 958.987
31 december 2018 31.938 107.511 130.944 688.594 958.987

(Bedragen x 1.000 euro)

Belastingen winst-en-verliesrekening

De belastingen in de winst-en-verliesrekening over 2018 bestaan uit latente en acute belastingen. De latente belastingen betreffen de gevormde latente belastingvordering van 1,2 miljard euro, de vrijval als gevolg van de tariefswijziging van 200,3 miljoen, en de vrijval van de latente belastingvordering 2017 en 2018 van in totaal 63,9 miljoen euro. De acute belastingen betreffen een wijziging van de acute vennootschapsbelasting 2017 (32,5 miljoen euro) en de acute vennootschapsbelasting over 2018 (- 30,3 miljoen euro).

Open for viewing

Belastingen 2018
Latente belastingen  
Dotatie latente belastingvordering 1.223.145
Impact tariefswijziging latente belastingvordering -200.282
Vrijval belastinglatentie 2017 en 2018 -63.876
  958.987
Acute belastingen  
Schattingswijziging acute vennootschapsbelasting 2017 32.473
Acute vennootschapsbelasting 2018 -30.282
  2.191
Totaal 961.178

(Bedragen x 1.000)

Open for viewing

De acute belastinglast van 2018 is als volgt opgebouwd:

Acute belastinglast 2018
Grondslag acute belasting 121.167
Vennootschapsbelasting 25%
Subtotaal 30.292
Tarief correctie -10
Totaal 30.282

Open for viewing

In de jaarrekening van 2017 is een bedrag aan acute belastingen opgenomen van € 60,4 miljoen wat resulteert in een wijziging in 2018 van € 32,5 miljoen.

 

Acute belastinglast 2017
Grondslag acute belasting 111.556
Vennootschapsbelasting 25%
Subtotaal 27.889
Tarief correctie -10
Totaal 27.879

 

Open for viewing

De effectieve belastingdruk betreft het resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen gedeeld door de belastingen (acute en latente belastingen). Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van - 385,8%.

Effective tax rate
Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen 249.169
Belastingen -961.178
Effectieve belastingdruk -385,8%

(bedragen x 1.000 euro)