Vorderingen

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2018 31-12-2017
Handelsvorderingen 80.370 93.544
Vordering op deelneming 27.650 11.979
Overige vorderingen 75 1.638
Voorziening dubieuze debiteuren -1.000 -1.202
Overlopende activa 107.658 53.818
TOTAAL 214.753 159.777

*Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende vorderingen gerubriceerd onder de langlopende voorderingen. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de overlopende activa op 31-12-2017 zijn € 128,9 miljoen lager dan in de jaarrekening 2017.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 01-01-2018 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

De overlopende activa bestaan met name uit nog te factureren/ nog te ontvangen huur-, erfpacht-, en kadegelden (52,2 miljoen euro), nog te vorderen btw (12,8 miljoen euro) en nog te vorderingen vennootschapsbelasting (11,6 miljoen euro).