Niet in de balans opgenomen regelingen

Het Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, externe partijen en deelnemingen. Deze regelingen en verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling en het onderhoud van het haven- en industriecomplex van Rotterdam, de zeehaven Dordrecht, de stadshavens van Rotterdam en de interne bedrijfsvoering.

De belangrijkste niet in de balans opgenomen regelingen zijn als volgt:

Investeringen

Open Investeringen for viewing

Schatting financieel effect en looptijd

Tegenpartij

Oorspronkelijke
verplichting

Resterende
verplichting
Looptijd
< 1jaar
Looptijd
>1 jaar
Einddatum Recht/
verplichting
Openstaande verplichtingen marktpartijen PM 168,4 168,4 PM NVT Verplichting

Aanleg Theemswegtracé (oplossing capaciteitsknelpunt Calandbrug) (investeringsdeel HbR)

96,1 96,1 PM PM 2021 Verplichting
Aanleg Container Exchange Route (CER) 175,0 160,0 50,0 110,0 2020 Verplichting

(Bedragen x 1 miljoen euro)

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Om die reden investeert het Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. De verwachte totale bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam hieraan is circa 96,1 miljoen euro.
Daarnaast realiseert het Havenbedrijf Rotterdam de Container Exchange Route (CER). De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de uitwisselkosten voor containers te minimaliseren. Dit leidt tot een verbetering van het achterland- en transshipment product en versterkt de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam als container hub. De verwachte totale bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam hieraan is circa 175,0 miljoen euro.

Het Rijk

Open Het Rijk for viewing

Schatting financieel effect en looptijd
Tegenpartij Oorspronkelijke verplichting Resterende verplichting Looptijd < 1 jaar Looptijd > 1 jaar Einddatum Recht/
verplichting
Rijkswaterstaat (te ontvangen bijdrage onderhoud MV2) 42,5 21,3 4,3 17,0 2023 Recht

(bedragen x 1 miljoen euro)

Voor de kosten die gemaakt worden voor het onderhoud van de buitencontour ontvangt het Havenbedrijf Rotterdam voor de periode 2018 tot en met 2023 een vergoeding van 4,3 miljoen euro per jaar.

Gemeente Rotterdam

Open Gemeente Rotterdam for viewing

Schatting financieel effect en looptijd
Tegenpartij Oorspronkelijke verplichting Resterende verplichting Looptijd < 1 jaar Looptijd > 1 jaar Einddatum Recht/
verplichting
Uitvoering leefbaarheidsprojecten BRG 24,8 4,6 2,3 2,3 2020 Verplichting
Projectbureaus Stadhavens 10,0 1,0 0,5 0,5 2020 Verplichting

(Bedragen x 1 miljoen euro)

Ten tijde van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam tot Havenbedrijf Rotterdam N.V. is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat het Havenbedrijf Rotterdam de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten in het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) en de kosten daarvan tot en met 2020 voor zijn rekening neemt (gemiddeld 2,3 miljoen euro per jaar).

Zeehaven Dordrecht

Open Zeehaven Dordrecht for viewing

Schatting financieel effect en looptijd
Tegenpartij Oorspronkelijke verplichting Resterende verplichting Looptijd < 1 jaar Looptijd > 1 jaar Einddatum Recht/
verplichting
Gemeente Dordrecht (jaarlijkse canon voor zeehaven Dordrecht) 36,4 24,2 2,8 21,4 2027 Verplichting
Investerngen zeehavengebiek Dordrecht 15,0 PM PM PM 2027 Verplichting

(Bedragen x 1 miljoen euro)

Met de gemeente Dordrecht is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat het Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2027 het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het zeehavengebied Dordrecht voor zijn rekening neemt. Voor het verkrijgen van de hoofderfpacht betaalt het Havenbedrijf Rotterdam een initiële jaarlijkse vergoeding van 1,8 miljoen euro. Door toeslagen en indexatie loopt de jaarlijkse vergoeding op tot circa 2,8 miljoen euro in 2019. Daarna zal de vergoeding alleen toenemen door indexatie.
Het Havenbedrijf Rotterdam zal ten behoeve van de invulling van het Zeehavengebied Dordrecht tot en met 2027 nog minimaal 6,4 miljoen euro investeren in haven geëigende projecten.

Deelnemingen

Open Deelnemingen for viewing

Schatting financieel effect en looptijd
Tegenpartij Oorspronkelijke verplichting Resterende verplichting Looptijd < 1 jaar Looptijd > 1 jaar Einddatum Recht/verplichting
Rotterdam Port Fund 10,0 6,7 PM PM NVT Verplichting
Portbase (financiële vergoeding) 31,0 6,8 6,8 NVT 2019 Verplichting

(Bedragen x 1 miljoen euro)

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich gecommitteerd voor 10,0 miljoen euro om deel te nemen in investeringsfonds Rotterdam Port Fund (RPF). RPF is gericht op het verstrekken van kapitaal aan innovatieve ondernemingen om mede de transitie van de haveneconomie te stimuleren. Het totale geïnvesteerde vermogen is momenteel 3,3 miljoen euro.

Bijdragen aan overige partijen

Open Bijdragen aan overige partijen for viewing

Schatting financieel effect en looptijd
Tegenpartij Oorspronkelijke verplichting Resterende verplichting Looptijd < 1 jaar Looptijd > 1 jaar Einddatum Recht/verplichting
Investering energietransitie 8,8 8,5 0,5 8,0 2023 Verplichting
Sociaal dialoog 21,0 12,2 3,5 8,7 2021 Verplichting
Leningsovereenkomst Port XL 1,5 1,0 1,0 NVT 2019 Verplichting
Smartport (samenwerking universiteiten en kennisinstellingen) 9,8 4,0 1,0 3,0 2022 Verplichting
Sponsoring, subsidies, hospitality en donaties PM 2,6 2,6 PM NVT Verplichting

(Bedragen x 1 miljoen euro)

In het kader van de energietransitie heeft het Havenbedrijf Rotterdam toegezegd een bijdrage te willen leveren van in totaal 8,8 miljoen euro aan ontwikkelingsprojecten die ten doel hebben om de energietransitie te bevorderen en te bespoedigen.
In 2016 is het Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam gesloten tussen de containerterminals, de verhurende bedrijven in de containersector, de vakbonden en het Havenbedrijf Rotterdam. Het belangrijkste onderdeel van het onderhandelingsresultaat is dat de betrokken bedrijven een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020 geven aan de bij hen in dienst zijnde werknemers. De bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hebben onderling afspraken gemaakt over de financiering. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft toegezegd maximaal 21,0 miljoen euro bij te dragen aan de oplossing.

Het Havenbedrijf Rotterdam is een leningsovereenkomst aangegaan met PortXL. PortXL is een accelerator met als doel het creëren van innovatieve bedrijfsvoering in de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam verbindt zich aan PortXL door het verstrekken van een lening van 1,5 miljoen euro. Inmiddels is hiervan 0,5 miljoen euro uitgekeerd.

Overige voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft twee garanties verstrekt aan samenwerkingsverbanden. De hoogte van de garantie is afhankelijk van het zich voordoen van een toekomstige onzekerheid.

In een aantal huur- of erfpachtcontracten is het Havenbedrijf Rotterdam omzet- of ladinggaranties overeengekomen voor een vooraf vastgestelde periode als onderdeel van door het Havenbedrijf Rotterdam gedane investeringen.

Met leveranciers zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot het onderhoud van het havengebied, infrastructuur en de interne bedrijfsvoering. Dit betreffen meerjarige contracten voor onder andere huur van kantoorpanden, lease van voertuigen, IT-diensten, baggerwerkzaamheden, onderhoud verkeersbegeleidingssysteem, de levering van water aan binnenvaart, opleiding van personeel en digitalisering van de Rotterdamse haven. Voor 2019 bedraagt deze verplichting circa 24 miljoen euro. De totale verplichting voor een periode langer dan een jaar bedraagt circa 53 miljoen euro.

Met leveranciers zijn eveneens een aantal voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in de vorm van raamovereenkomsten voor onder andere het beheer en onderhoud van het havengebied.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Havenbedrijf Rotterdam N.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de volgende deelnemingen:

 • Mainport Holding Rotterdam N.V.
 • Cruise Port Rotterdam B.V.
 • Rotterdam Fieldlab Additive Manufacturing B.V.
 • Portshuttle Rotterdam B.V.
 • Blockchain Fieldlab B.V.
 • Nextlogic B.V.
 • PortXchange Products B.V.
 • Mainport Foreign Investments B.V.
 • Port of Pecém Participations B.V.
 • MHR Commanditaire Vennoot B.V.
 • MHR Silent Partner B.V.
  Het Havenbedrijf Rotterdam is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt via Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgedragen.