Materiële vaste activa

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)            
  Terreinen en infraplus Openbare infra, haven- bekkens en vaarwegen Kademuren, steen- glooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen Materiële  vaste activa in aanbouw Vaste bedrijfs- middelen en overige activa Totaal
Aanschafwaarde  1.595.989 1.124.349 1.693.542 150.133

633.778

5.197.791
Cumulatieve afschrijvingen -272.089 -404.314 -508.958 -

-299.003

-1.484.364
Boekwaarde 31 december 2017 1.323.900 720.035 1.184.584 150.133 334.775 3.713.427
Bruto-investeringen - - - 318.796 - 318.796
Desinvesteringen (aanschafwaarde) - - - - -1.836 -1.836
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) - - - - 1.836 1.836
Rijksbijdragen - - - -11.619 - -11.619
Overige bijdragen - - - -50.152 - -50.152
Afschrijvingen -23.041 -39.296 -48.633 -521 -34.831 -146.322
Ingebruikname 25.867 16.172 38.993

-136.080

55.048 -
Mutaties 2018      2.826 -23.124 -9.640 120.424 20.217 110.703
Boekwaarde 31 december 2018 1.326.726 696.911 1.174.944 270.557 354.992 3.824.130
Aanschafwaarde  1.621.856 1.140.521 1.732.535 270.557 686.990 5.452.459
Cumulatieve afschrijvingen -295.130 -443.610 -557.591 - -331.998 -1.628.329
Boekwaarde 31 december 2018 1.326.726 696.911 1.174.944 270.557 354.992 3.824.130
Afschrijvingsperioden in jaren   0 tot 30 jaar  25 tot 50 jaar  25 tot 40 jaar  n.v.t.  5 tot 50 jaar  

De grootste investeringen in 2018 zijn de aanleg van een kade voor de HES Hartel Tank Terminal, de aanleg van het Theemswegtracé, de aanleg van het Prinses Amaliaviaduct en de verdieping van de Botlek.
In het boekjaar is op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van 3,6 miljoen euro aan bouwrente geactiveerd (2017: 2,4 miljoen euro) en 8,9 miljoen euro aan personeelslasten (2017: 7,3 miljoen euro).
De (Rijks)bijdragen en subsidies van in totaal 61,8 miljoen euro hebben voor 48,1 miljoen euro betrekking op het geïnvesteerde bedrag inzake het Theemswegtracé. Hiervan is 4,1 miljoen euro daadwerkelijk ontvangen en is 44,0 miljoen euro toegerekend vanuit de ontvangen bijdrage in 2016.
In de post materiele vaste activa in aanbouw is 0,5 miljoen euro opgenomen aan afschrijvingen. Dit heeft betrekking op projecten die vroegtijdig zijn gestopt.

De boekwaarde van immateriële vaste activa is per 31 december 2018 54,1 miljoen euro (31 december 2017: 45,7 miljoen euro). De immateriële vaste activa zijn onderdeel van de vaste bedrijfsmiddelen en overige activa en betreffen voornamelijk IT- en systeeminvesteringen. In de afschrijvingen heeft 9,4 miljoen euro (31-12-2017: 8,3 miljoen euro) betrekking op immateriële vaste activa, in de categorie ingebruikname 4,5 miljoen euro (31-12-2017: 10,1 miljoen euro) en binnen de categorie materiële vaste activa in aanbouw 27,9 miljoen euro (31-12-2017: 14,7 miljoen euro). Gezien de beperkte omvang worden immateriële vaste activa niet apart gepresenteerd in de jaarrekening maar als onderdeel van materiële vaste activa.

Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in het Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.