Liquide middelen

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2018 31-12-2017
Rekening-Courant bank 135.746 178.864
Deposito - 50.000
Kas -10 6
TOTAAL  135.736 228.870

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Kredietfaciliteiten

Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van 450 miljoen euro. Hiervan heeft 200 miljoen euro betrekking op bancaire kredietfaciliteiten en 250 miljoen euro op een Euro Commercial Paper faciliteit (kapitaalmarktfinanciering). Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt. In 2018 is geen gebruikgemaakt van deze faciliteiten.