Langlopende schulden

Open for viewing

 

  Aflossing Aflossing Aflossing TOTAAL TOTAAL
  < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar 31-12-2018 31-12-2017
Schulden aan kredietinstellingen 210.497 41.987 714.150 966.634 977.131
Schulen kapitaalmartkfinanciering - 5.000 75.000 80.000 -
Leningenportefeuille 210.497 46.987 789.150 1.046.634 977.131
           
Afkoop erfpacht 3.175 12.700 100.305 116.180 115.448
Overige langlopende schulden - 6.516 129.201 135.717 156.567
Overige langlopende schulden 3.175 19.216 229.506 215.897 272.015
TOTAAL 213.672 66.203 1.018.656 1.298.531 1.249.146
(Bedragen x €1.000)          
  • Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende schulden gerubriceerd onder de (overige) langlopende schulden. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de langlopende schulden op 31-12-2017 zijn € 156,6 miljoen hoger dan in de jaarrekening 2017.

Schulden aan kredietinstellingen

De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3 maands Euribortarief + gemiddelde opslag van 46,6 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage

Lees hier meer over Financiële instrumenten en Risicobeheersing.

Schulden kapitaalmarktfinanciering

In 2018 zijn een zestal kapitaalmarkttransacties (Schuldschein) afgesloten voor looptijden van 3, 5, 7 en 10 jaar. Op 14 december 2018 is in totaal 80,0 miljoen euro ontvangen. De rentevergoeding is gebaseerd op het 6 maands Euribortarief + gemiddelde opslag van 65,1 basispunt.

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Overige langlopende posten

De overige langlopende posten bestaan voor 125,7 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees.

Financiële leaseverplichtingen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op 31 december 2018 geen financiële leaseverplichtingen.

Faciliteiten voor langlopende schulden

In januari 2008 zijn kredietfaciliteiten gesloten met de Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO tot een bedrag van 1,65 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en Risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met de financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als in 2017 voldoen de ratio’s in 2018 ruim aan de afgesproken normen.