Kortlopende schulden

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2018 31-12-2017
Vennootschapsbelasting - 60.352
Schulden gemeente Rotterdam en Rijk 4.020 6.056
Vooruitontvangen Rijksbijdrage Theemswegtracé 43.200 50.243
Handelscrediteuren 15.388 16.407
Investeringscrediteuren 32.078 17.050
Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren 15.516 17.375
Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren 15.276 19.980
Belastingen en sociale verzekeringen 8.811 15.876
Pensioenen 1.660 1.488
Vakantiegeld en vakantiedagen 5.734 8.789
Ontvangen reservation fees 1.813 1.815
Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten 51.838 50.410
Overige schulden en overlopende passiva 58.785 58.821
TOTAAL 254.119 324.662

*Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende schulden gerubriceerd onder de (overige) langlopende schulden. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de kortlopende schulden op 31-12-2017 zijn 156,6 miljoen euro lager dan in de jaarrekening 2017.

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert samen met het Rijk in het Theemswegtracé. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. In 2016 heeft het Rijk een vooruitbetaling gedaan van 112,1 miljoen euro. Hiervan is 68,9 miljoen euro aan de activa in aanbouw toegerekend, waardoor per saldo een vooruitontvangen bedrag resteert van 43,2 miljoen euro.

De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 29,1 miljoen euro.