Financiële vaste activa

Open for viewing

  Deelnemingen Actieve belastinglatentie Langlopende vorderingen Totaal
31 december 2017

81.628

- 139.567 221.195
Verstrekking lening - - 75.787 75.787
Voorziening - - -52                    -52
Dotatie - 1.223.145                      1.223.145
Aflossingen - - -1.743                      -1.743
Herrubricering naar kortlopende vorderingen - - -15.016 -15.016
Resultaat deelnemingen inclusief afwaardering 4.895 - - 4.895
Impact tariefswijzigingen - -200.282 - -200.282
Vrijval - -63.876 - -63.876
Reserve omrekeningsverschillen 3.510 - - 3.510
31 december 2018 90.033 958.987 198.543 1.247.563
(Bedragen x € 1.000)         

Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende vorderingen gerubriceerd onder de langlopende vorderingen. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de langlopende vorderingen op 31-12-2017 zijn € 128,9 miljoen hoger dan in de jaarrekening 2017.

Met ingang van 1 januari 2017 is het Havenbedrijf Rotterdam onderworpen aan vennootschapsbelasting. In 2018 is overeenstemming bereikt met de belastingdienst over de fiscale openingsbalans. Voor het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde is een latente belastingvordering gevormd van 1,2 miljard euro. Voor een verdere toelichting zie toelichting 16 ‘Belastingen’.

In 2018 heeft het Havenbedrijf Rotterdam 30% van de aandelen in de haven van Pecém gekocht van de Braziliaanse deelstaat Ceará voor 75,3 miljoen euro. De aandelen worden gehouden door de nieuw opgerichte 100% deelneming Port of Pecém Participations (PoPP) B.V. Voor de financiering van de aandelenverwerving is door het Havenbedrijf Rotterdam een langlopende lening verstrekt aan de deelneming PoPP van 75,3 miljoen euro.

In 2018 is via Mainport Holding Rotterdam N.V. (MHR) de 100% deelneming Nextlogic B.V. opgericht. Nextlogic is een digitale planningstool voor de binnenvaart om de logistieke afhandeling te verbeteren. Daarnaast is via MHR de 100% deelneming PortXchange Products B.V. opgericht. Deze deelneming heeft als doel de digitale applicatie Pronto wereldwijd in de markt te zetten. Pronto is een applicatie waarmee op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling de activiteiten tijdens een port call kunnen worden geoptimaliseerd. Tenslotte is via MHR de deelneming Port Insight B.V. opgericht. Port Insight heeft als doel een digitaal systeem te ontwikkelen die alle duwbakken in de haven volgt. MHR houdt 60% van de aandelen in deze onderneming.
Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 21 ‘Overzicht deelnemingen’.

Van de actieve belastinglatentie heeft 31,9 miljoen euro een looptijd van korter dan 1 jaar en van de overige langlopende vorderingen 1,1 miljoen euro.