Eigen vermogen

Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Open Mutatieoverzicht eigen vermogen for viewing

  

31 december 2018 900.000  391.200 63.261 1.240.646 1.215.323  3.810.430
(Bedragen x € 1.000            
  Geplaatst aandelenkapitaal Agio Wettelijke reserves Overige reserves Te bestemmen resultaat Totaal
31 december 2017 900.000 391.200 48.872 1.159.180 186.981 2.686.233
Resultaat  2018 - - - - 1.215.323 1.215.323
Uitgekeerd dividend 2017 - - - - -94.635 -94.635
Bestemming resultaat 2017 - - - 92.346 -92.346 -
Reserve omrekeningsverschillen - - 3.509 - - 3.509
Reserve deelnemingen - - 10.880 -10.880 - -
Totaal mutaties 2018 - - 14.389 81.466 1.028.342 1.124.197

Resultaat 2018

Het resultaat 2018 is inclusief een latente belastingvordering van 959 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen is 254,1 miljoen euro (2017: 247,4 miljoen euro). Voor een verdere toelichting inzake de latente belastingvordering zie toelichting 16 ‘Belastingen’.

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van één euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2018 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van één euro nominaal.

Wettelijke reserves

De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta.