5.3 Kasstroomoverzicht

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2018   2017  
Bedrijfsresultaat     293.084   303.223
Aanpassingen voor:          
-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 146.322   147.855  
-Mutaties in voorzieningen   -5.035   390  
-Afkoop erfpacht   732   -2.131  
-Reservation Fee   11.458   9.774  
-Afkoop overdracht bruggen en sluizen 7   -2.230  
      153.477   153.658
Mutaties in werkkapitaal:          
-Kortlopende vorderingen  3 -35.477   -124.601  
-Voorraden   -52   -28  
-Kortlopende schulden   -52.507   107  
      -88.036   -124.522
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten     358.525   332.359
Ontvangen interest   2.173   1.280  
Betaalde interest   -41.922   -61.874  
Bouwrente 15 3.648   2.435  
Betaalde vennootschapsbelasting   -69.486    
      -105.587   -58.159
Kasstroom uit operationele activiteiten     252.938   274.200
Investeringen:          
-Materiële vaste activa  

-271.105

  -187.841  
-Mutaties investeringscrediteuren   10.077   -  
-Bouwrente 15 -3.648   -2.435  
-Overige bijdragen en subsidies 1 17.728   31.736  
-Verstrekte leningen 2 -75.787  

-

 
      -322.735   -158.540
Desinvesteringen:          
-Aflossingen op langlopende vorderingen 2 1.795   2.194  
      1.795   2.194
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -320.940   -156.346
Kasstroom vóór financiering:     -68.002   117.854
Aflossingen op langlopende schulden 7 -10.497   -66.308  
-Opgenomen leningen   80.000   -  
Betaald dividend   -94.635   92.779  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -25.132   -159.087
Saldo kasstroom     -93.134   -41.233
Saldo geldmiddelen begin boekjaar 4 228.870   270.103  
Saldo geldmiddelen eind boekjaar 4 135.736   228.870  
Mutatie geldmiddelen     -93.134   -41.233

Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende schulden en vorderingen gerubriceerd onder de langlopende schulden respectievelijk vorderingen. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast.