5.1 Balans

Open for viewing

  Ref. 31-12-2018     31-12-2017    
Activa          
Vaste activa          
Materiële vaste activa 1 3.824.130   3.713.427  
Financiële vaste activa 2 1.247.563   221.195  
      5.071.693   3.934.622
Vlottende activa          
Voorraden   677   625  
Vorderingen 3 214.753   159.777  
Liquide middelen 4 135.736   228.870  
      351.166   389.272
Totaal activa     5.422.859   4.323.894
Passiva          
Eigen vermogen          
Geplaatst aandelenkapitaal 5 900.000   900.000  
Agio 5 391.200   391.200  
Wettelijke reserves 5 63.261   48.872  
Overige reserves 5 1.240.646   1.159.180  
Te bestemmen resultaat 5 1.215.323   186.981  
      3.810.430   2.686.233
Voorzieningen 6   59.779   63.853
Langlopende schulden 7   1.298.531   1.249.146
Kortlopende schulden 8   254.119   324.662
Totaal passiva     5.422.859   4.323.894
(Bedragen x € 1.000)