Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

De zeventien doelstellingen van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen in de wereld. Als organisatie die midden in de samenleving staat, verbinden we ons aan deze Sustainable Development Goals (SDG’s).

In 2017 bepaalden we aan welke van de hoofddoelstellingen we de grootste bijdrage kunnen leveren. Deze analyse gaven we in 2018 een vervolg door op het niveau van subdoelstellingen onze mogelijke bijdrage te koppelen aan onze materiële thema’s en kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). De basis voor deze analyse vormt onze missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

Vanuit deze missie inventariseerden we voor onze eigen organisatie en voor onze stakeholders hoe we kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s in Nederland. Waarop hebben we de grootste invloed en waar is de meeste winst te behalen? Om dit te bepalen, legden we de SDG’s langs onze bedrijfsvoering en keken we naar ons gehele proces van waardecreatie. Welke doelen sluiten het beste aan bij onze eigen initiatieven, doelstellingen, strategie en de verwachtingen van onze stakeholders?

Lees hier meer over onze stakeholderdialoog.

Als uitkomst selecteerden we vijf SDG’s. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen. Door de subdoelstellingen van de SDG's aan onze materiële thema’s te verbinden, koppelden we ze aan onze KPI's. Voorbeelden hiervan zijn de thema’s veiligheid en kwaliteit scheepvaartafwikkeling die we hebben verbonden aan de subdoelstellingen 3.6, 8.2 en 8.8. Voor 3.6 hanteerden wij een brede interpretatie.

Lees hier meer over de samenhang tussen onze materiële thema's, KPI's en de SDG hoofddoelstellngen.

Daarnaast identificeerden we twee SDG’s (5 - Gendergelijkheid en 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken) waar we op een meer indirecte wijze aan bijdragen. Daarom koppelden we ze niet aan materiële thema's of KPI's. Voorbeelden hiervan zijn in dit verslag beschreven, onder andere in de paragrafen energietransitie en duurzame bedrijfsvoering.

Onze huidige strategie stelden we op in 2015 en loopt af in 2020. De SDG's waren destijds nog niet geformuleerd en dienden daardoor niet als input. In 2019 stellen we een nieuwe strategie op, waarbij we ook de SDG's als input meenemen.