Visie op de haven en industrie

In de Havenvisie (Port Compass) staat: 'Rotterdam is in 2030 Europa’s belangrijkste haven- en industriecomplex. Het is een ijzersterke combinatie van de Global Hub en Europe’s Industrial Cluster, die beide koploper zijn op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid. Rotterdam is nauw verbonden met Noordwest-Europese industriële en logistieke knooppunten. Toonaangevende bedrijven investeren blijvend in de meest moderne faciliteiten. Nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen leidt tot een hoogwaardige arbeidsmarkt, leefomgeving en bereikbaarheid. Aanpassingsvermogen is het handelsmerk. Hierdoor blijft het complex een belangrijke pijler onder de welvaart van de regio, Nederland en Europa.'

Sinds de eerste publicatie in 2011 hebben de convenantpartners gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Rijk en het Havenbedrijf Rotterdam te maken met veranderende omstandigheden en nieuwe doelstellingen. Dit leidt tot herijking van de Havenvisie, welke nog in ontwikkeling is. De centrale boodschappen ‘Rotterdam als Global Hub’ en als ‘Europe’s Industrial Cluster’, blijven onverminderd van kracht. Ze veranderen wel fundamenteel. Zo is er meer aandacht voor digitalisering, vergroting van de efficiëntie en het verduurzamen van de transportmodaliteiten in het concept Global Hub. In het concept Europe’s Industrial Cluster is nadrukkelijk aandacht voor energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie. De herijking plaatst het haven- en industriecomplex steviger in de context van stad en regio door ook een ontwikkelperspectief op de havengerelateerde zakelijke dienstverlening te schetsen. Daarnaast krijgt de werkgelegenheid van de toekomst een centrale plek. Ook de door de United Nations vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) krijgen een centrale plaats. Hiermee onderstrepen de convenantpartners van de Havenvisie het belang van het creëren van maatschappelijke en economische waarde. De Staat van de Haven is onderdeel van de voortgangsrapportage Havenvisie.