Opgetreden risico's en onzekerheden

Het risico ‘incident land/water’ is in de eerste helft van 2018 opgetreden. Op 23 juni heeft zich een ernstige waterverontreiniging voorgedaan in de 3e Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven. Het schip de Bow Jubail had bij het aanmeren in de 3e Petroleumhaven de steiger geraakt. De Bow Jubail was ongeladen, maar de brandstoftank van het schip was door de aanvaring lek geraakt. Hierdoor was ruim 200 ton stookolie in het water terecht gekomen. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat coördineerden de schoonmaakwerkzaamheden, waarbij alles gericht was op de waarborging van de veiligheid, vermijding van verdere milieu- en economische schade. Inmiddels is de gelekte stookolie grotendeels geruimd. Wat resteert is het ruimen van de besmeurde glooiingen. De financiële impact op het boekjaar 2018 is 2,5 miljoen euro. Wij hebben de eigenaar van de tanker aansprakelijk gesteld. Evaluatie van het incident, wat onderdeel is van onze reguliere incidentenafhandelingsprocedure, alsmede de juridische afhandeling zijn beide nog gaande. Vooralsnog heeft dit major nautisch incident niet geleid tot aanpassingen aan ons risicobeheersings- en controlesysteem.

Een ander risico dat is opgetreden is ‘niet integer handelen en/of fraude’. In 2018 heeft er één incident plaatsgevonden waarbij onregelmatigheden werden geconstateerd met betrekking tot het betalingsverkeer. Hiervoor heeft het Havenbedrijf Rotterdam de nodige maatregelen getroffen. Lessen die uit dit incident zijn getrokken, worden gebruikt om het huidige risicobeheersings- en controlesysteem aan te scherpen.

Verder traden geen risico’s en onzekerheden op die een dusdanige impact hadden op het afgelopen boekjaar, dat wij daartoe aanpassingen moesten doen aan ons risicobeheersings- en controlesysteem. De getroffen maatregelen en acties waren afdoende om de gevolgen voor het Havenbedrijf Rotterdam te beperken.