Ruimte voor transitie

De haven staat voor grote uitdagingen om vitaal en competitief te blijven. De schaalvergroting in de logistiek, de impact van digitale technologieën en de transitie naar duurzame energie en chemie stellen steeds hogere en deels ook nog onbekende eisen aan het haven- en industriecomplex. Verandering is niet nieuw, maar de huidige ontwikkelingen kenmerken zich deels door onvoorspelbaarheid en volgen elkaar snel op.

Beschikbare ruimte

Voor het realiseren van de doelstellingen uit onze ondernemingsstrategie is het van belang dat er voldoende ontwikkelruimte beschikbaar is die aansluit op de marktvraag (korte en lange termijn). De transitie van de haven zorgt voor nieuwe ruimtelijke uitdagingen, waarbij de beschikbaarheid van fysieke ruimte en milieugebruiksruimte cruciaal is. De energietransitie leidt naar alle waarschijnlijkheid niet tot minder gebruik van fysieke en/of milieugebruiksruimte. Een reductie van de CO2-uitstoot betekent bijvoorbeeld niet dat er minder geluidsbelasting is. Bestaande en nieuwe markten zullen een geruime tijd naast elkaar werken en vragen beide om geschikte terreinen.

Er ontstaat ruimtelijke dynamiek door de uitstroom of beëindiging van een aantal bestaande bedrijven en de instroom van nieuwe bedrijven. Daarnaast verwachten we dat veel nu gevestigde bedrijven nieuwe activiteiten ontplooien en zo meebewegen met de ‘haventransitie’. De hoeveelheid beschikbare ontwikkelruimte is volgens de huidige inschatting schaars. De onzekerheid rondom nieuwe business en de verwachte ruimtelijke dynamiek vragen om flexibiliteit in gebruiksruimte.

Het percentage goedgekeurde projectopdrachten met terreinuitgifte/herontwikkeling voor klanten kwam uit op 38,8% (2017: 52,9%). In 2018 pasten we de scope van deze indicator aan door alleen klantgebonden projectopdrachten te beschouwen. Hierdoor is de score van 2017 (29,0%) aangepast.

80 hectare Maasvlakte 2 verder ontwikkeld voor distributiebedrijven

Door de toenemende vraag naar havengebonden logistiek vastgoed, ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam 80 hectare land op de Maasvlakte 2 als distributiepark. Het terrein is multimodaal ontsloten via de weg, het spoor en het water en bevindt zich bij deepsea- en shortseaverbindingen. Het nieuwe Distripark Maasvlakte West ligt ook in de nabijheid van de A15, de truckparking Maasvlakte Plaza, het bestaande Distripark Maasvlakte en de goederenspoorlijn tussen de Maasvlakte en het Europese achterland.

Grondprijzen

Het bieden van een goede prijs-kwaliteitverhouding in een internationaal concurrerende markt is cruciaal. Dit geldt ook voor de grondprijzen in het havengebied, zowel voor bestaande als voor nieuwe klanten. Herziening van grondprijzen vindt bij langjarige gronduitgiften gebruikelijk iedere 25 jaar plaats. Bij de bepaling van de grondprijs redeneert het Havenbedrijf Rotterdam vanuit een gelijk speelveld binnen het haven- en industriecomplex en een concurrerende positie met vergelijkbare supplychains die via andere havens lopen. Ook in 2018 bereikten we met meerdere klanten overeenstemming over de herziening van de grondprijs.