Kwaliteit haveninfrastructuur

Een van de twee statutaire doelen van het Havenbedrijf Rotterdam is het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van het haven- en industriecomplex in Rotterdam. Dit doen we door te investeren in ontwikkeling en onderhoud van terreinen, openbare infrastructuur (waterwegen, spoorwegen, weginfrastructuur en pijpleidingen) en klantspecifieke infrastructuur (zoals kademuren en aanlegsteigers). Onze focus ligt hierbij op het haven- en industriecomplex. Daarnaast voeren we ook een select aantal nautische werkzaamheden uit in de binnenstad van Rotterdam.

Investeringen

In 2018 investeerden we in totaal 408,1 miljoen euro. In de ontwikkeling van de haveninfrastructuur investeerden we 318,8 miljoen euro. Hiervan was 47,0% klantgebonden, 41,3% investeerden we in publieke infrastructuur en 11,7% ging naar bedrijfsmiddelen. Investeringen in publieke infrastructuur leveren geen directe opbrengsten op, zoals bij klantgebonden investeringen wel het geval is. Wij vinden ze wel nodig om onze concurrentiepositie te verbeteren om zo onze ondernemingsdoelstellingen te behalen.

Daarnaast investeerden we, via participaties, 89,3 miljoen euro in (internationale) deelnemingen, waarvan Pecém de belangrijkste deelname betrof.

Belangrijke investeringen in 2018

Onderhoud van assets

Het Havenbedrijf Rotterdam laat zich voor het managen van assets certificeren volgens ISO 55001. Dit internationale certificaat voor assetmanagement vereist dat elk halfjaar een externe verificatie van de bedrijfsvoering plaatsvindt.

Om onze eigen processen nog verder te optimaliseren en om de kansen van de nieuwe digitale mogelijkheden te benutten, startte het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 een programma onder de naam IAM (integraal asset management). Binnen dit veranderprogramma maken we assets slim en zetten we met data analytics de stap van correctief naar preventief assetmanagement. Hiermee verwachten we onze assets nog kosteneffectiever te kunnen managen. Dit leidde in 2018 tot de ontwikkeling van een concept voor een integraal assetmodel, dat we in 2019 verder uitwerken. Daarnaast nemen we een asset analytics center in gebruik waarin we ideeën kunnen uitwerken tot een proof of concept.

Rozenburgsesluis

De Rozenburgsesluis verbindt het Calandkanaal met het Hartelkanaal. Doordat er op het complex twee bruggen aanwezig zijn, kan het wegverkeer een continue doorgang vinden. De sluis nadert het einde van zijn technische levensduur. In 2018 hebben we de vernieuwing van het hydraulisch aandrijfsysteem ontworpen en aanbesteed. De vervanging vond voor het grootste deel in 2018 plaats en ronden we in 2019 af. In 2019 ronden we de haalbaarheidsstudie af naar het op afstand bedienen van de Rozenburgsesluis vanuit de Verkeerscentrale Botlek.