Cybersecurity

Uit het Cybersecurity Beeld Nederland 2018 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat we in Nederland te maken hebben met een groeiende cyberdreiging. Daarom blijft cybersecurity een topprioriteit voor het Havenbedrijf Rotterdam.

Opening Haven Cybermeldpunt

Het instellen van het Haven Cybermeldpunt is één van de maatregelen die bijdragen aan het versterken van de digitale weerbaarheid en veiligheid van de Rotterdamse haven. Door het vroegtijdig melden van IT-verstoringen zijn we in staat om de veiligheid in het havengebied te ondersteunen. ISPS-plichtige bedrijven (International Ship and Port Facility Security Code) in het havengebied moeten daarom sinds 11 juni 2018 grootschalige IT-verstoringen melden. We moedigen andere bedrijven aan dit vrijwillig te doen.

Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni)

Vanaf 9 november 2018 is de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) van kracht. De Divisie Havenmeester is in de Wbni aangewezen als aanbieder van een essentiële dienst (AED). Als AED heeft het Havenbedrijf Rotterdam een meld- en zorgplicht met betrekking tot cybersecurity. De toezichthouder Inspectie Leefbaarheid en Transport toetst de zorgplicht.

FERM

FERM is een publiek-private samenwerking van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zeehavenpolitie en de gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn ook het Openbaar Ministerie en DCMR nauw betrokken bij het programma. FERM is de Rotterdamse vertaling van weerbaarheid en bestaat onder meer uit een website, waarop ongeveer 700 bedrijven in de haven een self-assesmentscan kunnen uitvoeren op het gebied van cybersecurity. Daarnaast richt het programma zich op het delen van kennis en best practices tussen bedrijven.

Port Cyber Cafés

Het organiseren van cybercafés is één van de activiteiten van FERM. In 2018 organiseerden we er vijf, met verschillende thema’s: van een Cyber Crisis-oefening tot de opening van het Haven Cybermeldpunt.

Storage Spoofing

In 2018 besteedde FERM met een communicatiecampagne speciale aandacht aan het verkopen van niet-bestaande tankopslagcapaciteit in de Rotterdamse haven. Dit is een vorm van criminaliteit die het imago van Rotterdam als tankopslaglocatie negatief beïnvloedt bij internationale klanten.

Veiligheidsonderzoek/nulmeting cybersecurity

In 2018 vond het eerste veiligheidsonderzoek cybersecurity plaats in de Rotterdamse haven. Dit onderzoek is een initiatief van FERM, SmartPort, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, de Haagse Hogeschool, de Avans Hogeschool en het Havenbedrijf Rotterdam. De eerste deelresultaten laten zien dat 63% van de respondenten bekend is met het initiatief FERM. Er is vooral behoefte aan educatie op operationeel niveau en voor ICT-medewerkers. Daarnaast vindt een groot deel van de respondenten het belangrijk om samen te werken en kennis en ervaring te delen.

CyberNautics 2018

Onder de naam CyberNautics 2018 organiseerde FERM net als vorig jaar een oefening in de haven van Rotterdam. De oefening bestond uit een olielekkage, veroorzaakt door een cyberincident in generieke havensystemen. De cybercrisis-aanpak door het Haven Crisisteam kreeg aandacht. Dit team neemt beslissingen op strategisch niveau onder voorzitterschap van de (Rijks)Havenmeester. Ook de tactisch/operationele actiecentra die hier organisatorisch onder vallen, kwamen in rollen en taken aan bod. De oefening vond plaats in nauwe samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum.