(Inter)nationale havensamenwerking

De haven van Rotterdam geniet een (inter)nationale reputatie. Dit komt door de prima haveninfrastructuur, het sterke haven- en industriecomplex en de diversiteit van goederenstromen en industrieën. Onze kennis en kunde delen we nationaal en internationaal met andere havens. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van haalbaarheidsstudies en deelnemingen.

Nationale havensamenwerking

De samenwerking met andere Nederlandse havens is gericht op het creëren van synergieën en een sterkere positie van Nederlandse havens ten opzichte van concurrerende buitenlandse havens. Samen met de haven van Moerdijk onderzoeken we de mogelijkheid tot een participatie van het Havenbedrijf Rotterdam. We onderzoeken hoe we het bereiken van de wederzijdse doelstellingen kunnen realiseren. Verder streven we ernaar de concurrentiekracht van beide haven- en industriecomplexen te versterken. Daarnaast vindt er binnen de Branche Organiatie Zeehavens (BOZ) overleg plaats tussen de directies van Nederlandse zeehavenbeheerders ten behoeve van onderlinge afstemming en gezamelijke sector-belangenhartiging.

Havenbedrijf Rotterdam verwerft deelneming in Pecém, Brazilië

In 2018 verwierven we een minderheidsbelang in de haven van Pecém. Pecém is een bestaande haven in de deelstaat Ceará in Noordoost Brazilië, met de focus op containers, droge bulk en LNG. De haven van Pecém kan uitgroeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië. Dit creëert kansen voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa. Het doel is om Pecém te ontwikkelen tot een groeiend en winstgevend havencomplex. Deelstaat Ceará verwacht dat haar inwoners baat hebben bij de overeenkomst, doordat het tot meer werkgelegenheid en een beter inkomen leidt.

Porto Central, Brazilië

Porto Central betreft de mogelijke ‘greenfield’-ontwikkeling van een haven- en industrieel complex in de deelstaat Espirito Santo in Brazilië. Het team op locatie werkt toe naar een investeringsbeslissing. Gezien de commerciële, financiële en technische complexiteit, is op dit moment niet aan te geven of dit haalbaar is.

Sohar Port and Freezone, Oman

Sohar Port and Freezone is een 50-50 joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de Omaanse overheid. Deze samenwerking is succesvol gebleken. Ruim veertien jaar na het tekenen van de joint venture overeenkomst, is de Sohar Port and Freezone uitgegroeid tot een haven waarin meer dan 50 miljoen ton lading werd overgeslagen in 2016 (meest recente cijfers). Daarnaast is een aantal sterke industriële clusters ontstaan in de haven en in de Freezone. Nederlandse maritieme bedrijven hebben bijgedragen aan het ontwerp, de bouw en de operations van en in de haven en waarde is gecreëerd in de vorm van banen en investeringen. De sociaal-economische contributie van Sohar Port and Freezone uitte zich in een verdubbeling van de handelsstromen in Oman over de periode 2005-2015. De joint venture creëert waarde voor onze aandeelhouders in de vorm van dividend en nieuwe bedrijvigheid voor Rotterdamse klanten en het gaf een impuls aan de reputatie van het Havenbedrijf Rotterdam, de stad Rotterdam en de BV Nederland. Eén van de huidige grote investeringen in de haven is de bouw van een plastic fabriek, waarmee een investering van ongeveer 5,5 miljard euro is gemoeid. Verder is een uitbreiding van de haven in volle gang en verwacht de joint venture in het tweede kwartaal van 2019 50 hectare land op te leveren.

Kuala Tanjung en Jakarta, Indonesië

In 2018 werkte het Havenbedrijf Rotterdam op locatie in Indonesië aan de ontwikkeling van Kuala Tanjung (Noord-Sumatra, nabij Medan). Onderzoek toont aan dat er op dit moment geen vruchtbare bodem ligt om verder te gaan. We houden in de regio wel een kantoor open om de toekomstige mogelijkheden te volgen. Daarnaast deden we onderzoek naar de uitbreiding van Jakarta Port.

Dilemma: Ondernemen in het buitenland

In 2018 namen wij het besluit te gaan participeren in de Braziliaanse haven Pecém. Door te acteren op het internationale maritieme toneel is het Havenbedrijf Rotterdam in staat om een bijdrage te leveren aan het uitvoeren van zijn missie, namelijk het creëren van economische en maatschappelijke waarde voor de BV Nederland en de regio Rotterdam-Rijnmond. We doen dit door uit onze internationale activiteiten financieel rendement te halen, Nederlandse bedrijven kansen te bieden in het buitenland, te leren van internationale best practices en de reputatie van het Rotterdamse maritieme cluster hoog te houden. Op deze manier zijn we al zestien jaar actief in Oman. Samen met de Omaanse overheid is er een deelneming opgericht die succesvol de haven van Sohar managet en verder ontwikkelt. Het afgelopen jaar hielden we onze internationale strategie tegen het licht en betrokken daar ook intensief onze aandeelhouders bij.

Wat vinden stakeholders?
Wij horen soms dat onze investeringen in het buitenland niet alleen economische groei in die landen bevorderen, maar ook ongewenste effecten kunnen hebben, zoals ontbossing, vervuiling en klimaatverandering. Andere stakeholders merken op dat we door investeringen in het buitenland een risico lopen direct of indirect in aanraking te komen met partijen die er andere normen en waarden op na houden. Anderen zijn kritisch over buitenlandinvesteringen, omdat zij vinden dat we alleen in Rotterdam moeten investeren.

Wat vindt het Havenbedrijf Rotterdam?
Het Havenbedrijf Rotterdam wil de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven versterken. Internationale activiteiten helpen daarbij. Met onze internationale activiteiten snijdt het mes aan meer dan twee kanten. We doen dit om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, om de reputatie van de haven verder te versterken, om de Rotterdamse business community internationaal te positioneren en om Nederland als maritiem, logistiek én innovatieland te promoten. Internationale activiteiten leveren ons ook nóg meer kennis en ervaring op van de mondiale markten waarin we willen opereren. Daarnaast creëren wij met onze investeringen ook economische en maatschappelijke waarde voor de landen en lokale gemeenschappen waar wij actief zijn. Met onze aanwezigheid, kennis en investeringen kunnen wij een bijdrage leveren aan het algemeen belang in landen en gebieden die minder ver zijn ontwikkeld dan wij. We houden ons vanzelfsprekend aan lokale wetten en internationale regels, waar nodig aangevuld met eigen regels ter bevordering van veiligheid, transparantie, emancipatie et cetera.

Wij realiseren ons dat in het buitenland vaak andere wetten, normen en gewoontes op het gebied van veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en milieu gelden dan in Nederland. Wij brengen de risico’s en beheersmaatregelen systematisch in kaart en bereiden onze mensen erop voor om verantwoord te werken en effectief met risico’s om te gaan. Doordat het Havenbedrijf Rotterdam de investeringen in zijn internationale activiteiten koppelt aan een rendementsdoelstelling en in omvang beperkt houdt, zijn de risico’s beperkt en beheersbaar.