Financiële resultaten en investeringsportfolio

Om blijvend in staat te zijn om als ondernemende ontwikkelaar te investeren in de haveninfrastructuur en in te spelen op de kansen die de energietransitie, digitalisering en innovatie met zich meebrengen, is voldoende investerend vermogen voor het Havenbedrijf Rotterdam belangrijk. De financiële ruimte om te kunnen investeren, is onder andere afhankelijk van de operationele opbrengst- en kostenontwikkeling, het rendement op onze investeringen, de omvang van ons investeringsportfolio (gepland, in realisatie en voltooid) en de afspraken met verschaffers van eigen en vreemd vermogen.

Vermogenspositie

In 2018 versterkten wij onze vermogenspositie. Het resultaat voor belasting bedraagt 254,1 miljoen euro en is daarmee 6,8 miljoen euro (+2,7%) hoger dan in 2017. Dit komt met name door lagere financieringskosten als gevolg van de afkoop van een deel van de renteswap en de vervroegde aflossing van leningen in 2017.

Focus op strategische thema’s

Net als in 2017 maakten we in 2018 extra budget vrij voor onze strategische thema’s. Het doel achter deze budgetruimte is de kansen die de strategische thema’s voor de Rotterdamse haven bieden, versneld te ontwikkelen. We werken hier aan door de voorbereiding van projecten als Waste-to-Chemicals, grootschalige CO2-afvang en -opslag, ontwikkeling van open infrastructuur voor transport van restwarmte en diverse oplossingen voor de verbetering van de supplychain en havenoperatie, zoals Pronto.

Investeringsportfolio

In 2018 investeerden we 408,1 miljoen euro, waarvan 318,8 miljoen euro in materiële vaste activa en 89,3 miljoen euro in financiële vaste activa. Van de financiële activa investeerden we 75,3 miljoen euro in Pecém. De resterende 14 miljoen euro is via de tussenholding geïnvesteerd in de overige deelnemingen. Deze investeringen zien toe op de ontwikkeling van infrastructuur voor onze nieuwe en bestaande klanten en de ontwikkeling van het publieke deel van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Investeringen voor nieuwe en bestaande klanten leiden tot een direct financieel rendement. Voor de investeringen in het publieke domein is dit niet het geval. Wij bewaken de balans tussen beide. In 2018 was het aandeel publieke investeringen 41,3%. Ons investeringsportfolio is goed gevuld met een omvang van meer dan één miljard euro voor de komende vijf jaar. We geven de meest veelbelovende ideeën prioriteit. In 2018 introduceerden wij de methodiek Opportunity Funnel Management om hier concreet invulling aan te geven.

De haven van de toekomst draait om het realiseren van plannen die verder gaan dan infrastructurele ontwikkelingen; het gaat ook om (commerciële) digitalisering, energietransitie, (inter)nationale allianties en nieuwe verdienmodellen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ambitieuze doelstellingen op deze gebieden. Er zijn kansen en ons portfolio wordt hierdoor rijker en ook complexer. Structuur, transparantie en prioritering is noodzakelijk voor deze ideeën.

Alle ratio's voldoen ruim aan de normwaarden

Het Havenbedrijf Rotterdam ambieert de financiële positie passend bij een A-rating om de investeringsambities waar te maken en bij onverwachte tegenwind bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. De belangrijkste financiële ratio’s die wij volgen zijn: nettoschuld ten opzichte van de EBITDA, de solvabiliteit en de interest coverage ratio. Alle ratio’s voldoen ruim aan de normwaarden, zoals opgenomen in de financieringscontracten.

Impact olielek Bow Jubail

Door het olielek van de Bow Jubail maakte het Havenbedrijf Rotterdam kosten voor de schoonmaakwerkzaamheden. In 2018 liep de financiële schade op tot 2,5 miljoen euro. In veel gevallen is het effectiever en goedkoper om de besmeurde glooiingen volledig te vervangen in plaats van schoon te laten maken.

Vennootschapsbelasting

Met het besluit van de Europese Commissie dat Nederlandse zeehavens met ingang van 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moeten betalen, is het effect hiervan voor het Havenbedrijf Rotterdam over 2018 voor de tweede keer zichtbaar in de jaarrekening. In zowel 2017 als 2018 voerden we diverse keren overleg met de Belastingdienst over de totstandkoming van de fiscale openingsbalans. Dit resulteerde in een vaststellingsovereenkomst ten aanzien van de fiscale openingsbalans. De Algemene directie ondertekende deze overeenkomst begin september 2018. Er is een belastinglatentie verwerkt van 959,0 miljoen euro.

Lees hier meer over vennootschapsbelasting.

Fiscaal beleid

Belastingprincipes

De Algemene directie ziet belastingen als een belangrijk onderwerp voor het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds de introductie van de vennootschapsbelastingplicht voor het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 is het belang van dit onderwerp voor de organisatie toegenomen. In deze paragraaf gaan wij nader in op de principes uit het fiscale beleid van het Havenbedrijf Rotterdam.

Algemeen

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat maatschappelijk verantwoord met belastingen om en handelt in overeenstemming met nationale en internationale (fiscale) wet- en regelgeving. Hierbij nemen we zowel de letter als de geest van de wet- en regelgeving in aanmerking. Het Havenbedrijf Rotterdam distantieert zich van belastingontwijking, de business is bij ons leidend en tax sluit hier bij aan. Van ‘tax havens’ maken we geen gebruik en binnen onze internationale activiteiten zorgen we dat we belasting betalen in het land waar we waarde toevoegen.

Compliance en Governance

Wij betalen belasting in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de landen waarin wij actief zijn. De tax manager is betrokken bij transacties waarbij beslissingen op het gebied van belastingheffing aan de orde zijn en bij onduidelijkheden schakelen wij een externe belastingadviseur in.

Relatie met de (belasting)autoriteiten

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de belastingautoriteiten en andere overheidsinstanties in de landen waar wij actief zijn. Doel is om een open en constructieve dialoog te hebben, gebaseerd op vertrouwen, respect en transparantie. Elementen waar discussie over kan ontstaan, stemmen we zoveel mogelijk vooraf af. Zo stemden we de eerste Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2017 vooraf af met de Belastingdienst. Dit gebeurde in het verlengde van de vaststellingsovereenkomst die we sloten in het kader van de fiscale openingsbalans.