Initiatieven in de haven

CO₂-uitstoot door projecten en onderhoud

We lieten in 2017 onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de CO2-emissies die worden uitgestoten in de haven en de bronnen hiervan. Dit onderzoek richtte zich op infrastructuurprojecten en onderhoud in de keten ‘Grond, Weg en Waterbouw’, waarvoor het Havenbedrijf Rotterdam opdrachtgever is. Deze activiteiten hadden in 2017 in totaal een CO2-footprint van 91 kiloton. Uit het onderzoek bleek dat de grootste veroorzaker hiervan baggerwerk is, gevolgd door staalwerken en wegverharding. Het is daarom onze ambitie om gunning voor contracten met betrekking tot baggeren onder andere op basis van duurzaamheid te bepalen. Een voorbeeld hiervan is de ingebruikname van de sleephopperzuiger 'Ecodelta', dat op LNG in plaats van stookolie vaart.

Just-in-time varen

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzocht samen met TNO het verband tussen scheepsbewegingen en de uitstoot van CO2. Hiervoor analyseerden we alle scheepsbewegingen van containerschepen naar de Rotterdamse Haven in 2017. Uit deze analyse blijkt dat zeeschepen hun snelheid kunnen aanpassen om daardoor ‘just-in-time’ aan te komen in de haven. Dit vraagt om betere informatievoorziening in de laatste twaalf uur voor aankomst over de beschikbaarheid van ligplaatsen. Met deze manier van varen, verminderen schepen hun brandstofverbruik en de uitstoot van koolstofdioxiden, zwaveloxiden en stikstofoxiden.

Verbod op ontgassen binnenvaarttankers

Vanaf 2020 mogen binnenvaarttankers niet langer ontgassen. Schippers laten hierbij hun tanks ‘doorluchten’ na het lossen van lading. Hierbij komen schadelijke dampen, zoals benzeen, in de atmosfeer. In plaats van ontgassen moeten schippers deze dampen voortaan inleveren bij een ontvangstinstallatie. Deze kan grondstoffen terugwinnen, wat een milieuvriendelijke kringloop creëert. Als dat niet kan, moet een verwerkingsinstallatie de dampen onschadelijk maken. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich aangesloten bij een taskforce die werkt aan de invoering van dit verbod. Dit is in lijn met de initiatieven die we al hebben genomen om de scheepvaart schoner te maken.

LED-verlichting in de haven

Om de uitstoot van ongewenste stoffen te verminderen, moeten we gebruikmaken van schonere energiebronnen en efficiënter omgaan met ons energieverbruik. Om energie-efficiëntie te verbeteren, plaatst het Havenbedrijf Rotterdam LED-verlichting in de openbare ruimte van de haven. Dit verbruikt minder energie en gaat langer mee dan traditionele verlichting. Ons doel is om de overstap naar LED-verlichting in 2022 af te ronden.

Afgifte paraffine waswater

In mei 2018 ondertekende het Havenbedrijf Rotterdam samen met andere partijen een intentieovereenkomst voor de afgifte van paraffine waswater in de Rotterdamse haven. Dit houdt in dat paraffine-vervoerende schepen het water waarmee zij hun tankers wassen voortaan moeten afgeven in de haven. Op deze manier kunnen we de zee en stranden beter schoonhouden. Het initiatief wordt beschouwd als voorloper van de aanpak tegen vervuiling.