Vestigingslocatie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich samen met zijn stakeholders in om een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven, start-ups, werknemers en omwonenden te creëren. We werken aan de kwaliteit van de haveninfrastructuur en terreinen, waarbij vier modaliteiten centraal staan: water, spoor, weg en pijpleidingen. Wij bieden onze kennis, zorgen voor ontwikkelruimte, veiligheid en bereikbaarheid en helpen bij ingewikkelde vergunningsaanvragen. Ook werken we aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Trends en ontwikkelingen

De haven en het Havenbedrijf Rotterdam opereren in een dynamische omgeving en in een internationaal krachtenveld.

Kwaliteit haveninfrastructuur

Een van de twee statutaire doelen van het Havenbedrijf Rotterdam is het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van het haven- en industriecomplex in Rotterdam.

Achterlandnetwerken en bereikbaarheid

Om de positie als belangrijk logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met diverse partners aan het verbeteren van de bereikbaarheid.

Gezonde omgeving

In en rondom de haven wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen en de haven biedt direct en indirect werk aan 385.000 mensen (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, 'Het Rotterdam Effect', uitgebracht in november 2018).

Gelijk speelveld

In Europa ervaren zeehavens een ongelijk speelveld door uiteenlopende overheidsmaatregelen en -instrumenten.

Excellent serviceniveau

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet een klantgerichte aanpak als voorwaarde om de doelstellingen uit de Ondernemingsstrategie 2016-2020 te halen.

Verbinding stad en haven

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen we Rotterdam aantrekkelijk houden als vestigingsplaats en als stad om in te wonen en te werken.