Corporate Social Responsibility

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft invloed op mensen, bedrijven en leefomgevingen in en om het Rotterdamse haven- en industriecomplex en steeds meer in het buitenland. We voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop wij ons werk verrichten en wat dit met zich meebrengt voor de mensen die afhankelijk zijn van onze inzet. Ons streven is daarbij gericht op versterking van de economie in combinatie met verbetering van de leefomgeving.

Hoe wij omgaan met en wat ons standpunt is met betrekking tot onder meer anti-corruptie, ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten staat in ons Corporate Social Responsibility (CSR)-statement en onze bedrijfscode. Het CSR-statement is gebaseerd op de kernactiviteiten van het Havenbedrijf Rotterdam, de belangen en interesses van onze stakeholders en internationale CSR-raamwerken, zoals United Nations Global Compact (UNGC), de OESO-richtlijnen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de SDG’s. De principes van UNGC over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie staan ook in onze bedrijfscode.

Wij verwachten van onze medewerkers, klanten en leveranciers dat zij onze principes ondersteunen en respecteren. Het kernteam CSR, bestaande uit de CEO, de programmamanager CSR en de managers van de afdelingen Environmental Management en Communications & External Affairs, bewaakt het CSR-bewustzijn binnen het bedrijf. Wij organiseren dilemmatrainingen om onze medewerkers in staat te stellen om te gaan met onze bedrijfsprincipes, normen en waarden. Op deze manier trainen wij ze in het voeren van een open dialoog over dilemma’s die zij ervaren bij het toepassen van onze bedrijfsprincipes. Hiermee bevorderen wij dat medewerkers tot zorgvuldige afwegingen en keuzes komen bij vraagstukken in binnen- en buitenland. In 2018 namen ongeveer honderd medewerkers deel aan de dilemmatrainingen.

Anti-corruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft het belang van het bestrijden van corruptie en fraude.

Ketenverantwoordelijkheid

Bedrijven kunnen aanspreekbaar zijn op (vermeende) misstanden rondom ethische kwesties bij productie, transport of gebruik in de keten.

Mensenrechten

Voor onze Nederlandse activiteiten werkt de Havenmeester samen met de Douane en Zeehavenpolitie bij de bestrijding van mensensmokkel en illegaliteit/criminaliteit in de haven.

Klokkenluidersregeling

Bij het vermoeden van een misstand, ongewenst gedrag of niet integer handelen, kunnen medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam op diverse manieren hiervan melding maken.