Voorwoord Algemene directie

Ruimte voor vandaag en morgen

Onze wereld verandert ingrijpend en snel. Wereldwijde ontwikkelingen als de energie- en grondstoffentransitie, digitalisering en veranderende goederenstromen hebben verstrekkende gevolgen voor al onze activiteiten. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn daarom geboden bij het verder ontwikkelen en vernieuwen van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Om welvaart in onze regio, Nederland en Noordwest-Europa op peil te houden, moeten we voldoende ruimte creëren voor de ontwikkelingen van vandaag en morgen. Onze strategie is dan ook vooral gericht op innovatief vermogen, verbreding van het portfolio en versterking van het vestigingsklimaat.

Robuust en toekomstbestendig
In 2018 consolideerden we de groei van de afgelopen jaren. De totale overslag steeg licht; het resultaat voor belasting steeg met 2,7% tot 254,1 miljoen euro. Met een totale overslag van 469,0 miljoen ton zijn we veruit de grootste haven van Europa. Bovendien zijn we een haven met een hoog ambitieniveau. We werken continu aan de robuuste haven die klaar is voor de belangrijke opdrachten die voor ons liggen. Ook in 2018 investeerden we in het beter bereikbaar, veiliger en efficiënter maken van de haven. Daarnaast werkten we aan tal van projecten om de energietransitie te concretiseren. De voorbereiding voor de afvang en opslag van CO2 is hiervan een voorbeeld. Zo maken we de Rotterdamse haven toekomstbestendig. Daarbij volgen we een én-én-strategie. We bieden ruimte aan bedrijven in de fossiele industrie om zich duurzaam te ontwikkelen. En we spelen een actieve rol in de ontwikkeling van nieuwe markten. De bedrijven die we aantrekken zijn bij voorkeur duurzaam van karakter of dragen bij aan het verduurzamen van bestaande activiteiten in de haven.

Veilig
Een veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer is een topprioriteit van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2018 deed zich één groot nautisch incident voor. In juni voer een schip tegen een steiger in de 3e Petroleumhaven. Daarbij stroomde zware stookolie in het water. Dit had grote gevolgen voor het milieu, bedrijven en klanten van deze bedrijven. Door een goed gecoördineerde aanpak van de Havenmeester en partners lukte het om de nadelige gevolgen te beperken. Goede samenwerking en informatievoorziening tussen veel betrokkenen speelden daarbij een cruciale rol. Op deze plaats spreken wij graag nogmaals onze dank uit, speciaal ook voor de grote inzet van alle vrijwilligers.

Digitalisering als vijfde modaliteit
Op verschillende manieren optimaliseren we de logistieke processen in het haven- en industriecomplex. Bijvoorbeeld via afspraken over een betere verdeling van goederen over de verschillende modaliteiten. En zeker ook door digitalisering. Het slim omgaan met actuele data vormt voor ons inmiddels de vijfde modaliteit, naast water, weg, spoor en leidingen. Onze in 2018 opgerichte afdeling Digital Business Solutions (DBS) richt zich specifiek op optimalisering van logistieke processen in de haven en van logistieke ketens die via Rotterdam lopen. Data vormen de bron van tal van innovatieve producten. Doel is om bedrijven te faciliteren en processen efficiënter te maken. Hierdoor versterken we de concurrentiepositie van Rotterdam.

Versterken van de infrastructuur
Om economische groei te kunnen blijven faciliteren en stimuleren, zetten we samen met het Rijk en andere partners in op een aantal belangrijke bereikbaarheidsprojecten. De aanleg van het Theemswegtracé, de bouw van het Prinses Amaliaviaduct, de start van de aanleg van de Container Exchange Route en het verdiepen van de Nieuwe Waterweg zijn hiervan sprekende voorbeelden. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van de haven als vestigingsplaats en de bereikbaarheid in en rond de haven voor de verschillende modaliteiten. Dit zijn belangrijke stappen in de groei van onze toegevoegde waarde voor Nederland.

Grote toegevoegde waarde
Dat onze toegevoegde waarde voor Nederland groot is, werd het afgelopen jaar bevestigd door een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Hieruit blijkt dat de Rotterdamse haven 45,6 miljard euro, ofwel 6,2% bijdraagt aan het bruto binnenlands product (bbp). Dat is twee keer meer dan tot nu toe berekend. Dit komt omdat in dit onderzoek alle activiteiten worden meegerekend die elders in Nederland mogelijk worden gemaakt door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven. Een tweede belangrijke conclusie van het onderzoek is dat het toekomstig verdienvermogen van de haven gezond is, zeker in de context van digitalisering en de energietransitie, met sterke groeimogelijkheden voor de maritieme maakindustrie en zakelijke dienstverlening in Rotterdam. Deze relevantie neemt alleen maar verder toe wanneer de Rotterdamse haven in staat is om ook een bijdrage te leveren aan de actuele maatschappelijke opgave: het verder verduurzamen van de Nederlandse economie. Daar werken we hard aan.

Schoon, hernieuwbaar en duurzaam
We transformeren langzaam maar zeker tot een haven- en industriecomplex waar de energietransitie gestalte krijgt. In 2018 lanceerden we, vanuit de regiotafel Rotterdam-Moerdijk (onderdeel van het concept Klimaatakkoord) het rapport ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk in 2050’. We willen een voorbeeld zijn voor andere havens en industriegebieden in de wereld. Met onze weloverwogen keuzes van het afgelopen jaar, werken we aan een strategie waarmee we steeds meer nadruk leggen op schoon, hernieuwbaar en duurzaam. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld het hergebruik van industriewarmte en het afvangen en opslaan van CO2, maar ook voor het verduurzamen van de transport- en logistieke sector door het slim inzetten van data en door het gebruik van steeds schonere brandstoffen. Naast een reductie van CO2-uitstoot streven we daarmee ook naar het vergroten van de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde van de haven en zijn industrie.

Samenwerken
Dagelijks werken we samen met een groeiende groep gelijkgestemden. Het aantal op onze duurzame visie gebaseerde allianties groeit gestaag. Daarvoor zijn we dankbaar en het versterkt ons vertrouwen in een prachtige toekomst. Dezelfde waardering voor een niet aflatende inzet hebben we voor onze eigen organisatie. Zonder competent, gemotiveerd en loyaal personeel kan geen enkel bedrijf bestaan. We bouwen aan een duurzame en robuuste toekomst dankzij de inspanningen van al onze medewerkers voor wie wij op deze plaats een welgemeend woord van dank uitspreken. Ook onze klanten en andere stakeholders, voor wie wij uiteindelijk ons werk verrichten, bedanken wij voor hun betrokkenheid, het in ons gestelde vertrouwen en de samenwerking. Wij zetten deze goede relaties in 2019 graag onverminderd voort.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Rotterdam, 21 februari 2019

De Algemene directie
Allard Castelein, Ronald Paul en Paul Smits